Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.fister.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (ďalej ako „prevádzkovateľ”)
a kupujúceho (ďalej ako „zákazník”). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel. 

 • Prevádzkovateľ obchodu: FISTER CRYSTAL, s.r.o., so sídlom Široká 4286, 058 01 Poprad – Veľká 
 • IČO: 538 07 626 
 • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 42272/P

2. Definície pojmov

Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku. 

2.2. E-Shop.

E-Shop je internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.fister.sk umožňujúci nakupovanie tovaru na uvedenej stránke. 

2.3. Registrácia.

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované E-Shopom (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok a uchovávanie histórie prezeraných produktov). 

2.4. Kupujúci.

Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku, a doručila ju prevádzkovateľovi. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo oprávnený zástupca. 

2.5. Oprávnená osoba.

Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru. 

2.6. Objednávkový formulár.

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania. 

2.7. Aktuálna ponuka tovaru.

Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.fister.sk , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa/ výrobcu, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.fister.sk . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. 

3. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetky objednávky podané prostredníctvom E-Shopu www.fister.sk sú záväzné. 

3.2. Podaním objednávky sa rozumie jej vytvorenie, odsúhlasenie a záväzné potvrdenie zákazníkom, ktorým potvrdzuje a vyhlasuje, že: 

 1. sa oboznámil s VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a že s nimi súhlasí 
 2. sa oboznámil s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a že s ním súhlasí 
 3. bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy 
 4. udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý prevádzkovateľovi kedykoľvek na požiadanie preukázať 
 5. všetky ním uvedené údaje sú pravdivé 3.3 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárov a v nich vyplnenie všetkých údajov označených ako povinných. 

3.4 Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy podaným zo strany zákazníka. 

3.5 Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje, a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný. 

3.6. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie prevádzkovateľa adresované kupujúcemu, v ktorom prevádzkovateľ potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú
v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť prevádzkovateľa neznamenajú potvrdenie objednávky. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu, pričom kupujúcemu týmto nevzinká nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. 

3.6 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú
v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok prevádzkovateľa dodať kupujúcemu objednaný tovar do ním určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné. 

3.7 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a prevádzkovateľa. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je prevádzkovateľ povinný prijať. 

3.8 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím. 

3.9 Objednávka zaniká: 

 1. odmietnutím objednávky zo strany prevádzkovateľa, 
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky 

4. Kúpna cena tovaru

4.1 Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky sú zobrazené pri vykonaní objednávky ako samostatná položka. Všetky ceny sú uvedené
v mene euro s DPH. 

4.2 Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov s doručením tovaru a spôsobom úhrady tovaru, ktoré kúpna cena tovaru nezahŕňa a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. 

4.3 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. 

4.4 Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky. 

4.5 Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii „košík“, a to platba doručovatelovi pri prevzatí tovaru („na dobierku“) alebo platba kartou. 

4.6 Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich všeobecných obchodných podmienok (VOP). 

4.7 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti FISTER CRYSTAL s. r. o. prevádzkujúcej www.fister.sk uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. 

5. Dodacia lehota, doprava a dodanie tovaru 

5.1 Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky za podmienky, že zákazník poskytne predávajúcemu všetky podklady, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky. Štandardne je tovar doručený do 7 pracovných dní. Dodacie lehoty sa však môžu líšiť v závislosti od dostupnosti tovaru: Dostupnosť Dodacia lehota Na sklade Do 2 pracovných dní po obdržaní objednávky je tovar vyskladnený a zabalený Vypredané Tovar nie je momentálne k dispozícii a nemáme informáciu od dodávateľa, kedy bude opäť k dispozícii Na zakázku Do 5-21 dní v závislosti od doručovacích lehôt dodávateľa je tovar vyskladnený 

5.2 V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi
v dohodnutej lehote, má predávajúci aj kupujúci právo objednávku rozdeliť alebo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. V prípade že v čase odstúpenia bude tovar už zo strany zákazníka uhradený, peniaze budú vrátené zákazníkovi späť najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom. V prípade platby kreditnou/debetnou kartou, sa môže doba vrátenia peňazí predĺžiť v závislosti na postupe banky pri stornovaní platby. 

5.3 Po skompletizovaní objednávky je tovar pripravený na odoslanie a k zaslanému tovaru bude priložená faktúra. Zásielka je predaná prepravcovi v závislosti od druhu prepravy, ktorý si kupujúci pri objednávke zvolil a bude doručená podľa lehôt uvedených pri zvolenom prepravcovi (za čo zodpovedá prepravca) do miesta dodania. 

5.4 Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania. 

5.5 Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania. 

5.6 Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania: 

 1. Packeta – výdajné miesto – balík zaslaný do 3 pracovných dní od skompletizovania objednávky. Zásielka je uložená 7 kalendárnych dní na zvolenom odbernom mieste, kde si ju počas otváracích hodín pobočky kupujúci vyzdvihne. 
 2. Packeta – balík zaslaný na adresu do 3 pracovných dní od skompletizovania objednávky. Doručenie zásielky kuriérom na uvedenú adresu na území Slovenskej republiky.

5.7 Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Ceny poštovného sú uvedené v euro s DPH a platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie, o čom bude kupujúci vopred informovaný. 

5.8 Záväzok spoločnosti FISTER CRYSTAL s. r. o. prevádzkujúcej www.fister.sk dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Spolu s tovarom zároveň kupujúci obdrží aj účtovný doklad – faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list. 

5.9 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti FISTER CRYSTAL s. r. o. späť, je spoločnosť FISTER CRYSTAL s. r. o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. 

6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Kým nebola objednávka ešte zaplatená a nebola ešte odoslaná,môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky bez účtovania akýchkoľvek penále.
V prípade, že bola objednávka už zaplatená a nebola ešte odoslaná, spoločnosť FISTER CRYSTAL s. r. o. vráti zákazníkovi do 14 pracovných dní peniaze, alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom. 

6.2 Kupujúci má právo podľa zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru po tejto lehote nebude uznané. Ak sa tak rozhodne, kontaktuje predajcu, že žiada o odstúpenie od zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. Uvedený tovar pošle späť v uvedenej lehote na adresu predávajúceho: Široká 4286, 058 01 Poprad – Veľká. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä: 

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; 
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
 3. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 
 4. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom, 
 5. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy 

6.3 V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. 

6.4 Zákazník má povinnosť odstúpiť od zmluvy výlučne písomnou formou (list, email), ktorá mu vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). 

6.5 Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu, či poškodenie zásielky pri preprave. 

6.6 Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), kupujúci musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. 

6.7 Spoločnosť FISTER CRYSTAL s. r. o. je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov: 

 1. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti FISTER CRYSTAL s. r. o. 
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote, 
 3. ak spoločnosť FISTER CRYSTAL s. r. o. nie je schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať, 
 4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť FISTER CRYSTAL s. r. o. tovar nakupuje 

6.8 Odstúpenie FISTER CRYSTAL s. r. o. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. 

7. Záručná doba a reklamačný poriadok

7.1 Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.fister.sk sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie alebo skladovanie zo strany kupujúceho. 

7.2 Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia nechá vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. 

7.3 Reklamácia je oprávnená ak: 

 • tovar nebol doručený 
 • doručený tovar je poškodený 
 • doručený tovar je odlišný od toho, ktorý si kupujúci objednal 
 • doručený tovar nie je kompletný (zákazník sa musí uistiť, že jeho objednávka nebola rozdelená do viacerých objednávok pre nedostupnosť tovaru na sklade). 

Vo všetkých hore uvedených prípadoch je potrebné, aby ste spoločnosť FISTER CRYSTAL s. r. o. kontaktovali do 48 hodín od prevzatia tovaru, inak reklamácia nemusí byť uznaná. 

7.4 Reklamácia bude vybavená nasledovným postupom: 

 1. Reklamáciu zákazník musí nahlásiť na email info@fister.sk 
 2. Reklamovaný tovar kupujúci pošle (v originálnom obale) spolu s kópiou faktúry, popisom závady a kópiou potvrdenia o doručení od doručovateľa, na adresu: FISTER CRYSTAL, s.r.o., so sídlom Široká 4286, 058 01 Poprad – Veľká 
 3. FISTER CRYSTAL s. r. o., ktorá prevádzkuje fister.sk má lehotu 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru, stanovenú zákonom na preskúmanie oprávnenosti reklamácie a jej uznania alebo neuznania. 
 4. Pri riešení reklamácie sa zvyčajne FISTER CRYSTAL s. r. o. kontaktuje so zákazníka a dohodne sa na spôsobe riešenia reklamácie (výmena tovaru kus za kus, iný tovar v danej cene, vrátenie peňazí). 
 5. Kupujúci bude o výsledku reklamácie informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom mu bude doručený list s reklamačným záznamom. Akékoľvek svoje nároky vyplývajúce z odstúpenia voči kupujúcemu je spoločnosť FISTER CRYSTAL s. r. o. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky. 

8. Ochrana osobných údajov

8.1       Pri zadávaní objednávky, zákazník vypĺňa niektoré osobné údaje – najmä meno a priezvisko, adresu, identifikačné údaje firmy, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo (Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch), ktoré sú potrebné za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru.

Osobné údaje kupujúceho spoločnosť FISTER CRYSTAL s. r. o. nezverejňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou bánk a doručovateľov, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pre vybavenie objednávky kupujúceho. Osobné dáta nebude predávajúci bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe. Databáza osobných údajov je chránená pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím a je s ňou nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Údaje môže kupujúci kedykoľvek prezerať a zmeniť po prihlásení sa pod svojim prihlasovacím menom do internetového obchodu.

8.2       Súhlas so spracovaním osobných údajov: „Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu, t.j. spoločnosti kiWision, spol. s r.o. v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu info@fister.sk . Ďalej má kupujúci práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.“

9. Vyššia moc

9.1 Vyššia moc: Strany nenesú zodpovednosť za čiastočné alebo úplné nesplnenie svojich povinností podľa kúpnej zmluvy, ak je toto nesplnenie následkom udalosti definovanej ako vyššia moc. Za udalosť vyššej moci sa považujú udalosti ako sú požiare, zemetrasenie, záplavy a iné živelné katastrofy, občianske nepokoje, vojny, štrajky, zmena legislatívy alebo rozhodnutia vlády, iných štátnych a verejnoprávnych orgánov a všetky ďalšie podobné udalosti, ktoré zmluvné Strany nemôžu predvídať, ovládať alebo ovplyvniť, pokiaľ tieto udalosti majú priamy vplyv a plnenie povinností Strán.  

9.2. Informačná povinnosť: V prípade, ak nastane udalosť, ktorú možno označiť za vyššiu moc, postihnutá Strana je povinná o tejto udalosti bezodkladne písomne informovať druhú Stranu, a to ihneď po tom, čo k tejto udalosti dôjde, najneskôr však v lehote 48 hodín. Bezodkladne po skončení udalosti vyššej moci je Strana, ktorá sa dovolávala ustanovení o vyššej moc, povinná písomne oznámiť druhej Strane presný dátum skončenia udalosti vyššej moci, informovať ju o dopade udalosti na plnenie zmluvných povinností a toto oznámenie doplniť súvisiacimi dokladmi, dôkazmi, potvrdeniami resp. inými dokladmi vystavenými orgánmi verejnej správy alebo inými verejnými inštitúciami. 

9.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy: V prípadoch udalostí vyššej moci, ktoré ovplyvňujú niektorú zo Strán po dlhšiu dobu ako 6 týždňov, je druhá Strana oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy, bez toho, aby vznikla povinnosť nahradiť Strane, ktorá sa dovoláva ustanovení o vyššej moci, akúkoľvek škodu, ktorá tejto Strane vznikla. 

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 10.2   Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať: 

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie Predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

11. Záverečné ustanovenia VOP

11.1 Tieto obchodné podmienky sú účinné od 25.05.2021 a sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. 

11.2 Zmeny obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.fister.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. 

11.3 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu. 

11.4 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP
a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.